Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. 

In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert. 

De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier. 

Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. 

Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven. 

Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd. 

De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten. 

Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk. 

De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig ge- schreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden. 

Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen.

Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht. 

Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Steeds wordt de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste. 

Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.  

Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze vijf dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken. 

Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk. 

Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering. 

Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering. 

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument. 

Beeldmateriaal gemaakt door Photo Jungle kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

Indien u een boeking wenst te annuleren, moet dit minstens twee weken vooraf schriftelijk worden doorgegeven.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de shoot.

Beeldmateriaal zal in lage resolutie met de klant gedeeld worden en is voorzien van een watermerk op het beeldmateriaal. Het beeldmateriaal dient louter als bezichtiging voor eventuele aankopen.

De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Photo Jungle is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. 

Photo Jungle is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na schriftelijke goedkeuring van het ontwerp. 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering. 

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren indien de weersomstandigheden het niet toelaten.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor: indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Photo Jungle is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE81001896352424 na toezending van factuur.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 14 dagen na factuurdatum

Bij een laattijdige betaling van een factuur wordt drie weken na factuurdatum een eerste herinnering verstuurd zonder meerprijs. Indien de betaling vier weken na factuurdatum niet voldaan werd wordt 10% extra gerekend bovenop de originele factuurprijs. Bij elke herinnering, uitgezonderd de eerste, wordt het interestbedrag stelselmatig opgevoerd.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Photo Jungle zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
 
Aangekochte goederen worden niet terugbetaald.  

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@photojungle.be